EBStudioで使用できる定義済エンティティ

ISO8879で定義されるエンティティのうち、Latin1と一部記号については、EBStudioの配布パッケージの外字定義ファイルと外字フォントファイルで定義されています。

エンティティ文字unicode(16進)unicode(10進)
&lt; <
&gt; >
&amp; &
&quot; "
&apos; '
&iexcl; ¡U+00A1 161
&cent; ¢U+00A2 162
&pound; £U+00A3 163
&curren; ¤U+00A4 164
&yen; ¥U+00A5 165
&brvbar; ¦U+00A6 166
&sect; §U+00A7 167
&uml; ¨U+00A8 168
&copy; ©U+00A9 169
&ordf; ªU+00AA 170
&laquo; «U+00AB 171
&not; ¬U+00AC 172
&shy; ­U+00AD 173
&reg; ®U+00AE 174
&macr; ¯U+00AF 175
&deg; °U+00B0 176
&plusmn; ±U+00B1 177
&sup2; ²U+00B2 178
&sup3; ³U+00B3 179
&acute; ´U+00B4 180
&micro; µU+00B5 181
&para; U+00B6 182
&middot; ·U+00B7 183
&cedil; ¸U+00B8 184
&sup1; ¹U+00B9 185
&ordm; ºU+00BA 186
&raquo; »U+00BB 187
&frac14; ¼U+00BC 188
&frac12; ½U+00BD 189
&frac34; ¾U+00BE 190
&iquest; ¿U+00BF 191
&Agrave; ÀU+00C0 192
&Aacute; ÁU+00C1 193
&Acirc; ÂU+00C2 194
&Atilde; ÃU+00C3 195
&Auml; ÄU+00C4 196
&Aring; ÅU+00C5 197
&AElig; ÆU+00C6 198
&Ccedil; ÇU+00C7 199
&Egrave; ÈU+00C8 200
&Eacute; ÉU+00C9 201
&Ecirc; ÊU+00CA 202
&Euml; ËU+00CB 203
&Igrave; ÌU+00CC 204
&Iacute; ÍU+00CD 205
&Icirc; ÎU+00CE 206
&Iuml; ÏU+00CF 207
&ETH; ÐU+00D0 208
&Ntilde; ÑU+00D1 209
&Ograve; ÒU+00D2 210
&Oacute; ÓU+00D3 211
&Ocirc; ÔU+00D4 212
&Otilde; ÕU+00D5 213
&Ouml; ÖU+00D6 214
&times; ×U+00D7 215
&Oslash; ØU+00D8 216
&Ugrave; ÙU+00D9 217
&Uacute; ÚU+00DA 218
&Ucirc; ÛU+00DB 219
&Uuml; ÜU+00DC 220
&Yacute; ÝU+00DD 221
&THORN; ÞU+00DE 222
&szlig; ßU+00DF 223
&agrave; àU+00E0 224
&aacute; áU+00E1 225
&acirc; âU+00E2 226
&atilde; ãU+00E3 227
&auml; äU+00E4 228
&aring; åU+00E5 229
&aelig; æU+00E6 230
&ccedil; çU+00E7 231
&egrave; èU+00E8 232
&eacute; éU+00E9 233
&ecirc; êU+00EA 234
&euml; ëU+00EB 235
&igrave; ìU+00EC 236
&iacute; íU+00ED 237
&icirc; îU+00EE 238
&iuml; ïU+00EF 239
&eth; ðU+00F0 240
&ntilde; ñU+00F1 241
&ograve; òU+00F2 242
&oacute; óU+00F3 243
&ocirc; ôU+00F4 244
&otilde; õU+00F5 245
&ouml; öU+00F6 246
&divide; ÷U+00F7 247
&oslash; øU+00F8 248
&ugrave; ùU+00F9 249
&uacute; úU+00FA 250
&ucirc; ûU+00FB 251
&uuml; üU+00FC 252
&yacute; ýU+00FD 253
&thorn; þU+00FE 254
&yuml; ÿU+00FF 255
&Amacr; ĀU+0100
&amacr; āU+0101
&Abreve; ĂU+0102
&abreve; ăU+0103
&Aogon; ĄU+0104
&aogon; ąU+0105
&Cacute; ĆU+0106
&cacute; ćU+0107
&Ccirc; ĈU+0108
&ccirc; ĉU+0109
&Cabove; &Cabove;U+010A
&cabove; &cabove;U+010B
&Ccaron; ČU+010C
&ccaron; čU+010D
&Dcaron; ĎU+010E
&dcaron; ďU+010F
&Dstrok; ĐU+0110
&dstrok; đU+0111
&Emacr; ĒU+0112
&emacr; ēU+0113
&Ebreve; &Ebreve;U+0114
&ebreve; &ebreve;U+0115
&Eabove; &Eabove;U+0116
&eabove; &eabove;U+0117
&Eogon; ĘU+0118
&eogon; ęU+0119
&Ecaron; ĚU+011A
&ecaron; ěU+011B
&Gcirc; ĜU+011C
&gcirc; ĝU+011D
&Gbreve; ĞU+011E
&gbreve; ğU+011F
&Gabove; &Gabove;U+0120
&gabove; &gabove;U+0121
&Gcedil; ĢU+0122
&gcedil; &gcedil;U+0123
&Hcirc; ĤU+0124
&hcirc; ĥU+0125
&Hstrok; ĦU+0126
&hstrok; ħU+0127
&Itilde; ĨU+0128
&itilde; ĩU+0129
&Imacr; ĪU+012A
&imacr; īU+012B
&Ibreve; &Ibreve;U+012C
&ibreve; &ibreve;U+012D
&Iogon; ĮU+012E
&iogon; įU+012F
&Iabove; &Iabove;U+0130
&inodot; ıU+0131
&IJlig; IJU+0132
&ijlig; ijU+0133
&Jcirc; ĴU+0134
&jcirc; ĵU+0135
&Kcedil; ĶU+0136
&kcedil; ķU+0137
&kgreen; ĸU+0138
&Lacute; ĹU+0139
&lacute; ĺU+013A
&Lcedil; ĻU+013B
&lcedil; ļU+013C
&Lcaron; ĽU+013D
&lcaron; ľU+013E
&Lmidot; ĿU+013F
&lmidot; ŀU+0140
&Lstrok; ŁU+0141
&lstrok; łU+0142
&Nacute; ŃU+0143
&nacute; ńU+0144
&Ncedil; ŅU+0145
&ncedil; ņU+0146
&Ncaron; ŇU+0147
&ncaron; ňU+0148
&napos; ʼnU+0149
&ENG; ŊU+014A
&eng; ŋU+014B
&Omacr; ŌU+014C
&omacr; ōU+014D
&Obreve; &Obreve;U+014E
&obreve; &obreve;U+014F
&Odblac; ŐU+0150
&odblac; őU+0151
&OElig; ŒU+0152
&oelig; œU+0153
&Racute; ŔU+0154
&racute; ŕU+0155
&Rcedil; ŖU+0156
&rcedil; ŗU+0157
&Rcaron; ŘU+0158
&rcaron; řU+0159
&Sacute; ŚU+015A
&sacute; śU+015B
&Scirc; ŜU+015C
&scirc; ŝU+015D
&Scedil; ŞU+015E
&scedil; şU+015F
&Scaron; ŠU+0160
&scaron; šU+0161
&Tcedil; ŢU+0162
&tcedil; ţU+0163
&Tcaron; ŤU+0164
&tcaron; ťU+0165
&Tstrok; ŦU+0166
&tstrok; ŧU+0167
&Utilde; ŨU+0168
&utilde; ũU+0169
&Umacr; ŪU+016A
&umacr; ūU+016B
&Ubreve; ŬU+016C
&ubreve; ŭU+016D
&Uring; ŮU+016E
&uring; ůU+016F
&Udblac; ŰU+0170
&udblac; űU+0171
&Uogon; ŲU+0172
&uogon; ųU+0173
&Wcirc; ŴU+0174
&wcirc; ŵU+0175
&Ycirc; ŶU+0176
&ycirc; ŷU+0177
&Yuml; ŸU+0178
&Zacute; ŹU+0179
&zacute; źU+017A
&Zabove; &Zabove;U+017B
&zabove; &zabove;U+017C
&Zcaron; ŽU+017D
&zcaron; žU+017E
&fnof; ƒU+0192 402
&circ; ˆU+02C6 710
&tilde; ˜U+02DC 732